office@nazp.bg Follow Us

Спорните клаузи, които доказват неравноправност при договаряне

19 Септември 2019

Съгласно правото на ЕС стандартните договорни условия, използвани от търговците, трябва да са справедливи. Това изискване не се променя, независимо дали те са наречени „ред и условия" или са част от подробен договор, който трябва да подпишете.

Договорът не трябва да създава дисбаланс между вашите права и задължения като потребител и правата и задълженията на продавачите и доставчиците. Договорните условия трябва да са написани на прост и разбираем език. Всички неясноти ще бъдат тълкувани във ваша полза.

Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител трябва да отговаря на кумулативно установени предпоставки:

1) Всяка индивидуално определена уговорка e в негова вреда;

2) Не отговаря на изискването за добросъвестност;
3) Води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя.

Ето някои ситуации, при които договорните условия могат да бъдат считани за неравноправни съгласно правилата на ЕС:

1. Отговорност при смърт или нараняване на потребител

2. Обезщетение, ако търговецът не достави дадена стока или услуга

3. Клауза, освобождаваща търговеца от задължение да предостави услугата

4. Едностранно обезщетение за анулиране

5. Прекомерно обезщетение

6. Едностранно анулиране

7. Анулиране с кратко предизвестие

8. Автоматично удължаване на срочни договори

9. Скрити условия

10. Едностранни промени в договора

11. Едностранни промени в продукта или услугата

12. Промени в цените

13. Едностранно тълкуване на договора

14. Неспазване на изявления, направени от служители на търговеца

15. Едностранно спазване на задължения

16. Прехвърляне на договори към други търговци при по-неблагоприятни условия

17. Ограничени права за правни действия

Ако смятате, че дадено договорно условие е неравноправно, можете да поискате съвет и консултация от Националната асоциация на потребителите.

Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам