office@nazp.bg Follow Us

Независим извъсъдебен орган урежда „безнадеждни“ потребителски казуси

18 Юли 2022

Независим извъсъдебен орган урежда „безнадеждни“ потребителски казуси

Най-често потребителите са потърпевши от несправедливи договорни отношения, нелоялни практики, отнети гаранционни права и неуважени рекламации на стоки, срещат затруднения при уреждането на отношенията си с търговци в областта на туризма, самолетния транспорт и др. 

Ефективна и ефикасна помощ за разрешаване на подобни спорове потребителите ще могат да получат, ако има трета, независима страна, към която да се обръщат за извънсъдебно съдействие непосредствено след възникването на проблема, и която да издава обвързващо за участниците в конфликта решение. Това може да става по адекватен за дигиталната ралност начин – чрез Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове - онлайн базиран, със задължително  за изпълнение за страните решение. Най-често срещаните потребителски спорове не са с особена сложност и е напълно възможно подобен алтернативен орган да даде решение на потребителя лесно и в изключително кратки срокове. 

Съгласно Директива и ЗЗП, Орган на АРС може да бъде сезиран единствено от Потребителя, от чиято воля зависи започване на производство. Органът на АРС е уреден в Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (EO) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО, както и в ЗЗП чл.181 (а-ц). Потребителските задължения от Телекоми, ВиК дружества, Електроенергия не представляват мотив за потребителите да потърсят правата си по исков ред, тъй като това е свързано с адвокатски възнаграждения и такси, които често надхвърлят номиналната стойност на дълга. Като се прибави и времето, което е нужно съд да излезе с решение, потребителите почти не търсят правата си по исков ред за спорове от 50-200-300 лв. Така взимания с подобни стойности, който са възникнали от неравоправни клаузи и от нелоялна търговска практика, се прехвърлят към колекторски дружества и за потребителя не остава реална възможност да се защити. Доколкото в нормативната уредба е предвидено органът на АРС да може да изготвя самостоятелно процедурни правила за работа и окончателен акт, с който завършва производството, би могло да се предложи лесен и бърз начин за решаване на потребителските спорове. Същите не представляват спорове с особена сложност и обикновено са свързани с неравноправни клаузи, гаранции и рекламации, което позволява да се даде решение на потребителя в изключително кратки срокове по това дали вземането на колектора е дължимо или не.

Некоректното поведение на пазара и недиалогично впоследствие отношение на търговци, ниското доверие на гражданите в институциите, неефективното помирително производство и скъпите и бавни съдебни процедури, водят до това много потребителски казуси да остават без решение. 

В България не съществува реална и работеща възможност за защита на потребителските права извън съд или превантивния и текущ държавен контрол, който в момента отсъства. От създадените помирителни комисии пък няма полза за потребителя, защото помирителното производство е реално приключило преди да започне – с отказа на търговеца да приеме претенцията на клиента. Също така потребителските проблеми почти не се отнасят до съд. Така икономическите оператори реализират огромни печалби от нелоялното си търговско поведение, тъй като потребителите не си търсят индивидуалните права.

 

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам