office@nazp.bg Follow Us

здравеопазване, лекарства, медицински изделия, козметика

nazp.bg

Компетентен орган: Изпълнителна агенция по лекарствата

 

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

Закон за медицинските изделия

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

 

Компетентен орган : Българска агенция по безопасност на храните

 

Закон за българската агенция по безопасност на храните

Закон за храните

Закон за ветеринарномедицинската дейност

Закон за защита на растенията

Закон за защита на животните

Закон за животновъдството

Закон за прилагане на общите организации на пазарите на Земеделски продукти в европейския съюз

 

 
ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам